Ofotravel

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok

Ofo Travel SK s.r.o. vydáva podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY


Čl. 1
Základné ustanovenia

1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, psov, domáce zvieratá a autobusové zásielky.

2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Ofo Travel SK s.r.o. Dopravca je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vložka číslo 111129/B

3) Prepravou sa rozumie premiestňovanie osôb a nákladov dopravnými prostriedkami.

4) Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme.

5) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

6) Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne, resp. odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

7) Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, psov a domácich zvierat a s prepravou autobusových zásielok. Tarifa obsahuje všetky úhrady, ktoré súvisia s podnikaním dopravcu. Uplatňovanie sadzieb cestovného , príplatkov zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich určujú tarifné podmienky.

8) Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu a pokiaľ sa tarifa vzťahuje na príslušnú dopravu, aj tarifa dopravcu sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

Upozornenie: V prípade storna objednávky, nás prosím kontaktujte najneskôr 24 hodín pred zvoleným termínom inak sa účtuje 100% poplatok.