Ofotravel

Ochrana osobných údajov

Webová stránka www.ofotravel.sk, ktorej prevádzkovateľom je Ofo Travel Sk, s.r.o., so sídlom na adrese Lipová ulica 833/42A 900 67 Láb, IČO: 50301560, DIČ: 2120268480, IČ DPH: SK2102268480 (platí od 1.4.2017), vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie osobných údajov našich klientov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Všeobecné ustanovenia

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

  • emailová adresa,
  • meno a priezvisko,
  • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
  • IP adresa,
  • údaje zo súborov cookies; Pokiaľ odoberáte naše informačné správy, zhromažďujem: Meno, kontaktné údaje a e-mailovú adresu.

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne. Údaje poskytujeme našim dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutie účelu spracúvania, napríklad poskytovateľom IT služieb. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi.

Zabezpečenie osobných údajov:

a) Vaše osobné údaje sa prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme našu webovú stránku pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom.

b) U našich dodávateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody prostredníctvom našej webovej stránky.

Práva subjektov údajov:

a) Môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) Môžete požiadať o vysvetlenie a požadovať, aby sme odstránili nežiaduci stav, najmä môžete požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu vašich osobných údajov.

c) Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte na e-mailovej adrese ofotravel@gmail.com.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Webové stránky:

Súbory cookies

Naša stránka www.ofotravel.sk používa cookies. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť na: http://www.allaboutcookies.org/

Odkazy

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme kontrolu nad týmito stránkami a nenesieme za ne zodpovednosť.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle ‭+421 917 466 250‬, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy ofotravel@gmail.com.

Účinnosť: Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 30.10.2023.